สวนจิตรลดา

มาตรฐาน

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชน
อยู่ดีีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ซึ่งถือว่า เป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงทำให้เกิด “โครงการส่วนพระองค์ เกี่ยว
กับการเกษตร สวนจิตรลดา” ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็น
เขตพระราชฐานที่ประทับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัญชาิ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ความสำคัญกับการ-
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวน-
การผลิตที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังดำเนิน-
การภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการศึกษา ทดลอง บันทึกรวบรวมข้อมูล
และผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ๓ ประการ คือ
๑.เป็นโครงการทดลองเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านเกษตรกรรมต่าง ๆ
๒.เป็นโครงการตัวอย่าง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาทำการศึกษา และ้สามารถนำไป
ดำเนินการเองได้
๓.เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ

การดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น

โครงการไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ รวมทั้ง หน่วยงานจากภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติิ และสิ่งแวดล้อม

โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการที่มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร รวมทั้ง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ โดยรายได้จะนำมาใช้บริหารจัดการภายในโครงการต่อไป

ความหมายของตราสัญลักษณ์

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

“พระมหาพิชัยมงกุฎ”หมายถึงพระมหากษัตริย์เนื่องจาก โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของ
“รัศมี” แสดงถึง พระมหากรุณาธิคุณในการที่ทรงให้การสนับสนุนและพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร

“สีเขียว” หมายถึง การเกษตรกรรม เนื่องจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเป็น
โครงการที่สนับสนุน เผยแพร่ และพัฒนาทางด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๗๑-๔ หรือ ๐ ๒๒๘๒ ๑๑๕๐-๑
งานธุรการ ต่อ ๔๑๐๓-๕
งานนำชม ต่อ ๔๑๐๖-๗
งานจัดจำหน่าย ต่อ ๔๒๐๑, ๔๒๑๒, ๔๒๑๖
งานประชาสัมพันธ์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๒๑๐๓, ๒๑๒๔
งานฝึกอบรม ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๒๑๓๑

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s